تاریخ : چهارشنبه 2 مهر 1399     |     کد : 336

موانع حقوقی انعقاد قراردادهای مشارکت در شهرداریها از منظر حقوق اداری ایران

شــهرداری به عنــوان یــک مؤسســۀ عمومــی غیردولتــی دارای یــک ســری ویژگیهــای، امتیــازات و اقتداراتــی اســت کــه آن را نســبت بــه ســایر نهادهــای متصــدی امــور عمومــی متمایــز می ســازد.

 امــروزه بــا ایفــاء صلاحیت های گســترده و متنــوع به وســیلۀ انعقــاد قراردادهــای عمومــی نقــش تعیین کننــدهای بــر زندگــی مــردم دارد. یکــی از راههــای ایجــاد ســرعت در توســعۀ اقتصــادی و آبادانــی و ایجــاد اشــتغال در شــهرها، جلــب مشــارکت مــردم، ســرمایه و ســرمایه گذاری اســت. در بخـش مدیریـت شـهری، قانـون فعلـی شـهرداریها کاملا سیسـتم شـهرداری را سیسـتمی دولتـی دیـده و فقـط بـه موضـوع عـوارض در شـهرداریها پرداختـه اسـت و علیرغـم جایـگاه قابـل ملاحظه شــهرداری در ارائــۀ خدمــات عمومــی، وضعیــت و چهارچــوب حقوقــی قراردادهــای مشــارکت در پروژههــای شــهرداری در نظــام حقوقــی مــا به طــور دقیــق مشــخص نیســت. همیــن امــر ضــرورت بررسـی و تبییـن جایـگاه و نظـام حقوقـی ایـن نـوع قراردادهـا و موانـع حقوقـی انعقـاد آنهـا بـا بخـش خصوصــی را بیــش از پیــش نمایــان میســازد.
دریافت ادامه مطلب


PDF چاپ چاپ
 
 اسلایدر