تاریخ : سه شنبه 18 شهريور 1399     |     کد : 333

دانلود کتاب

کتاب مشاركت عمومي خصوصي و محيط كسب و كار

كتاب حاضر ترجمه گزارش سال 2017 بانك جهاني با عنوان «ارزيابي تداركات به شيوه مشاركت عمومي-خصوصي» است و تلاش دارد معيارهايي را براي ارزيابي نظام هاي مشاركت عمومي- خصوصي ارائه كند. اين معيارها از ادبيات آكادميك و تجارب كشورها استخراج شده اند و نشان مي دهد براي موفقيت در مشاركت عمومي-خصوصي چه ملاحظاتي را بايد مدنظر گرفت.

دانلود کتاب مشاركت عمومي خصوصي و محيط كسب و كار


PDF چاپ چاپ
 
 اسلایدر