تاریخ : دوشنبه 15 مهر 1398     |     کد : 303

شیوه نامه سرمایه گذاری شهرداری تبریز به تصویب نهایی رسید

شیوه نامه سرمایه گذاری شهرداری تبریز بعد چندین هفته متمادی و در 9 جلسه با بررسی جز به جز مفاد آن توسط شورای اسلامی شهر تبریز به تصویب نهایی رسید.


شورای اسلامی شهر تبریز امروز بررسی شیوه نامه سرمایه گذاری شهرداری تبریز را از سر گرفت.
شیوه نامه سرمایه گذاری شهرداری تبریز بعد چندین هفته متمادی و در 9 جلسه با بررسی جز به جز مفاد آن توسط شورای اسلامی شهر تبریز به تصویب نهایی رسید.
 
در ادامه بررسی مفاد این شیوه نامه  و طبق این مصوبه سرمایه گذار در مشارکت با شهرداری  می‌تواند با وجود ۵۰ درصد پیشرفت پروژه  ۳۰ درصد سهم خود  و با ۸۰ درصد پیشرفت پروژه  ۵۰ درصد از سهم‌ خود را پیش‌ فروش‌ کند.
طبق نظر اعضا شورا ادامه این شیوه نامه با اعمال تغییراتی دربند ۶ ماده ۱۵ شیوه نامه سرمایه‌ گذاری و مشارکت شهرداری تبریز حذف شد و سرمایه گذار باید برای پیش‌ فروش و نسب تابلو باید‌ تایید شهرداری را دریافت نماید.
در ادامه ماده ۱۶ و 17 شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز با اعمال برخی تغییرات‌ به تصویب اعضای شورای شهر رسید.
در پایان این شیوه نامه با 17 ماده به تصویب نهایی شورای شهر تبریز رسید.
 


PDF چاپ چاپ
 
 اسلایدر