• 4
  • 3
  • 2
 
 projects
 
 
                                  دکتر ایرج شهین باهر
                                 شهردار کلانشهر تبریز
 
 projects

دکتر رضا جمالی
مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز
 
 
 
 
 
 نظر سنجی
آيا تمايل به سرمايه گذاري در شهر تبريز داريد؟