شهرهای خواهرخوانده تبریز

تبریز با پنج شهر جهان دارای پیوند خواهرخواندگی است :

ردیف

کشور

شهر

1


ترکیه

استانبول

2


جمهوری آذربایجان

باکو

3


روسیه

قازان

4


فلسطین

غزه

5


اتریش

وین 
 اسلایدر