اولینهای تبریز
تعدادی از اولین های شهر تبریز
 
تاسيس نخستين چاپخانه ايران در تبريز
تبريز پيشگام تشكيل شوراهاي مردمي در ايران
تاسيس نخستين انجمن زنان ايران در تبريز
تبريز اولين شهر صاحب تلفن در ايران
 
تاسيس نخستين شهرداري ايران در تبريز
 
تاسيس نخستين نظميه ايران در تبريز
احداث نخستين مدرسه كر و لال ها ايران در تبريز توسط جبار باغچه بان
پدر آموزش و پرورش نوين ايران ، ميرزا حسن رشديه تبريزي
تاسيس نخستين پايگاه لرزه نگاري ايران در تبريز
تاسيس نخستين مدارس حرفه اي و بازرگاني ايران در تبريز
تاسيس نخستين كودكستان ايران در تبريز توسط ابوالقاسم فيوضات
احداث اولين مهمان خانه ايران در تبريز
تاسيس اولين دانشكده پرستاري و مامائي ايران در تبريز
تاسيس نخستين دانشكده فرش ايران در تبريز
 پدر ورزش نوين ايران ، مير مهدي خان ورزيده
تاسيس اولين مدرسه نابينايان ايران در تبريز
پدر روابط عمومي ايران ، دكتر حميد نطقي
كانون ايجاد نخستين ضرابخانه ماشيني و انتشار اسكناس ايران در تبريز
اولين مقاطعه كار  راه سازي و ساختمان ايران ، مهندس اصغر پناهي
تاسيس نخستين شركت سهامي عام ايران در تبريز توسط ملك التجار تبريزي
اولين خلبان ايران ، كلنل محمد تقي خان پسيان
باني تجارت نوين ايران ، علي وكيلي
پدر فرش نوين ايران ، رسام عرب زاده
آغازگر عكاسي ايران ، ملك قاسم ميرزا
 احداث نخستين كارخانه هاي ايران در تبريز
شكل گيري نخستين نمايشنامه و تئاتر  ايران در تبريز
ساخت اولين سينما ايران در تبريز
 تاليف نخستين دايره المعارف ايران توسط زنوزي تبريزي در تبريز
مبتكر روزنامه نگاري ملي ايران براي اولين بار در تبريز
ترجمه كتب خارجي براي اولين بار در تبريز
مهندس انشاء جديد  ، عبدالرحيم نجارزاده تبريزي معروف به طالبوف
نوشتن نخستين رمان ايراني توسط ميرزا فتحعلي آخوندزاده در تبريز
 
 اسلایدر